تردید و تعارض : تعارض اجتناب گرایش : انتخاب صحیح : تعارض